Giftfri fisk


Giftfri fisk

Viltfångad giftfri fisk odlad fisk fri från antibiotika

Havet runt Island, där varma och kalla havsströmmar möts och blandas, erbjuder exceptionellt goda förhållanden för fiskbestånd att leva och växa i. Havet som omger Island tillhör också ett av världens renaste, vilket gör att fisken som kommer härifrån innehåller minimala mängder av dioxin, PCB och tungmetaller.

Den rena havsmiljön och de gynnsamma förhållandena i havet ger 
en fisk med spänstigt, välsmakande kött i princip fritt från tungmetaller och dioxiner.

Fisk från Island är frisk fisk

Den isländska fiskeförvaltningens regler/förordningar är
 baserad på omfattande, långvarig och pågående forskning på hur det står till med de olika fiskbestånden och hur det marina ekosystemet samt den biologiska mångfalden mår, utvecklas och förändras. Forskning görs i första hand av Icelandic Marine Research Institute(MRI) och det oberoende statligt ägda forskningsinstitutet Matís.

Sen 2003 har Matís drivit ett projekt som syftar till att övervaka mängden miljögifter i matfisk, fiskad i isländska vatten.

Matís har presenterat vetenskapligt material som visar att isländska fisk- och skaldjursprodukter innehåller mycket låga halter av giftiga ämnen.

Projektet tillhandahåller löpande oberoende vetenskapliga uppgifter för livsmedelsmyndigheter, fiskemyndigheter, industri, och konsumenter.

Ämnen som kontrolleras av Matís är följande:
Tungmetaller, polyklorerade dibenso-para-dioxiner (PCDD) och dibensofuraner (PCDF), 
dioxinlika polyklorerade bifenyler (PCB), 
markerings PCB, 
polybromerade flamskyddsmedel (PBDE), polyaromatiska kolväten (PAH), 
+ andra 29 bekämpningsmedel.

Diagrammet visar mängden tungmetaller i isländsk torsk (blå stapel) och EU´s gränsvärden (röd stapel).

Diagrammet visar mängden tungmetaller i isländsk torsk (blå stapel) och EU´s gränsvärden (röd stapel).

Diagrammet visar mängden dioxiner (turkos stapel) och PCB (grön stapel) i isländsk torsk och EU´s gränsvärden (röd stapel).

Diagrammet visar mängden dioxiner (turkos stapel) och PCB (grön stapel) i isländsk torsk och EU´s gränsvärden (röd stapel).